BHP WAŁBRZYCH - THDER - ARKADIUSZ MENDELSKI

BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

Firma zajmuje się profesjonalnym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników różnych grup zawodowych.

zobacz więcej

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Prowadzimy kursy i szkolenia w systemie FACC FRIST AID CERTIFICATION CENTER OF LONDON Prowadzimy również podstawowe szkolenie pierwszej pomocy dla nauczycieli.

zobacz więcej

SZKOLENIA W ZAKRESIE BHP

Firma zajmuje się profesjonalnym szkoleniem w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawców, kadry kierowniczej oraz pracowników różnych grup zawodowych. szkolenia bhp wałbrzych.Prowadzone przez nas szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewnia pracownikom:

- zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników podczas pracy oraz z odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi

- poznanie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy w zakładzie pracy i na określonym stanowisku pracy, a także związanych z pracą obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

- nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych osób, postępowania w sytuacjach awaryjnych oraz udzielania pierwszej pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

- nabycie umiejętności wykonywania działań z zakresu ochrony przeciwpożarowejSzkolenie prowadzone jest jako:

- szkolenie wstępne obejmujące instruktaż ogólny, które ma na celu zapoznanie pracownika z podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy oraz regulaminach, przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku, ochrony przeciwpożarowej.

- szkolenie okresowe, którego celem jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.Firma sporządza programy szkoleń określające szczegółową tematykę, formy realizacji i czas trwania szkoleń dla poszczególnych grup stanowisk na podstawie ramowych programów szkoleń.

GALERIA ZDJĘĆ - SZKOLENIA

Szkolenia - pierwsza pomoc przedmedyczna, ppoż, bhp.